Kategorie
  • Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Kontakt
Ing. Filipiová Dita
  Kladina 74
  53304   Sezemice
  777003897
 
 google kod
 Akční zboží
Momentálně nemáme v nabídce žádný zboží.
Košík:je prázdný
cena:0.00 Kč

Obchodní a reklamační podmínky

 
Všeobecná ustanovení
Nákup zboží prostřednictvím našeho internetového obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit těmito Obchodními podmínkami.

1. Obchodní podmínky 
Veškeré vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem se řídí platným právem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se tyto vztahy zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem podnikatel, pak se veškeré vztahy mezi ním a provozovatelem řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Jsme plátci DPH.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a akceptuje je v celém jejich znění. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

2. Způsob platby a dodání
V hotovosti - osobní odběr na adrese sídla firmy
Bankovním převodem - bezhotovosntí platbou předem na účet, zboží je odesláno do 2 pracovních dnů od přijetí platby na účet 
Dobírkou - platba při převzetí u dopravce
Doručujeme prostřednictvím České pošty.
Platba předem - 60,- vč DPH
Platba předem poslání v TUBUSU -+25,- Kč
Platba na dobírku - 90,- vč. DPH
Osobní odběr - poštovné neúčujeme
Fakturu zasíláme elektronicky na Vámi uvedený email.

3. Zrušení objednávky ze strany
a) provozovatele - objednané zboží se přestalo vyrábět, zboží není dlouhodobě dostupné nebo se výrazně změnila cena zboží
                         - zákazník nedodržel obchodní podmínky 
o zrušení objednávky nebo její části bude zákazník neprodleně informován na některý z uvedených kontaktů                     

b) zákazníka  - do 2 hodin od potvrzení objednávky, pokud již nebyla expedováná
o zrušení objednávky nebo její části je zákazník povinen neprodleně informovat dodavatele   na výše uvedený telefonní kontakt 

 
4. Reklamace
Veškeré reklamace vyřizujeme v souladu platnými právními předpisy: u fyzických osob – dle Občanského zákoníku a u právnických  osob – dle Obchodního zákoníku.
 
 Nárok na uplatnění záruky samolepek  zaniká pokud :

  • Byly samolepky poškozeny při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
  • Samolepky byly poškozeny neodbornou manipulací nebo nedodržením návodu Jak správně nalepit samolepky
  • Samolepky byly použity nebo uskladněny v podmínkách, které neodpovídaly parametrům uvedených v návodu Jak správně nalepit samolepky
  • Samolepka již byla sejmuta z podkladové folie
Postup při reklamaci :
  • Neprodlene nás informujte o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  • Zboží zašlete na naši adresu Ing. Filipiová Dita, Kladina 74, Sezemice 53304 jako doporučený dopis nebo balík, nezasílejte na dobírku – zboží na dobirku nebude převzato.
  • Do zásilky přiložte dopis, kde bude uveden důvod reklamace (např. označení výrobní vady…)
5. Odstoupení od smlouvy
Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího .

6.Ochrana osobních údajů

 

 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


7. NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Pokud zákazník nepřevezme řádnou zásilku s objednaným zbožím, budou mu vyúčtovány náklady vzniklé s expedicí zásilky.